carian Cari laman

TERMA DAN SYARAT

TERMA DAN SYARAT

TINJAUAN

Laman web ini dikendalikan oleh pasukan www.wowowfaucet.com. Di seluruh laman web, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada pasukan www.wowowfaucet.com. www.wowowfaucet.com menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, polisi dan pemberitahuan yang dinyatakan di sini.

Dengan mengunjungi laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("TERMA DAN SYARAT", "Syarat"), termasuk syarat, syarat dan polisi tambahan dirujuk di sini dan / atau tersedia dengan pautan hiper. TERMA DAN SYARAT ini berlaku untuk semua pengguna laman web, termasuk tanpa batasan pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca TERMA dan SYARAT ini dengan teliti sebelum melayari atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web, anda bersetuju untuk terikat dengan TERMA dan SYARAT ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda mungkin tidak mengakses laman web atau menggunakan perkhidmatan apa pun. Sekiranya TERMA DAN SYARAT ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan secara jelas terhad kepada TERMA DAN SYARAT ini.

Sebarang ciri atau alat baru yang ditambahkan ke kedai semasa juga akan tertakluk kepada TERMA DAN SYARAT. Anda boleh menyemak TERMA DAN SYARAT versi terkini pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana TERMA DAN SYARAT ini dengan menghantar kemas kini dan / atau perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses terus ke laman web anda setelah pengumuman perubahan menunjukkan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

SEKSYEN 1 - SYARAT STORE ONLINE

Dengan menyetujui TERMA DAN SYARAT ini, anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan haram atau tidak sah atau anda juga, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
Anda tidak perlu menghantar apa-apa cacing atau virus atau apa-apa kod yang bersifat pemusnah.
Satu pelanggaran atau pelanggaran mana-mana terma akan mengakibatkan penamatan serta-merta Perkhidmatan anda.

SEKSYEN 2 - SYARAT AM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa enkrip dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal bagi penyambungan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, memperbanyakkan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana kenalan di laman web di mana perkhidmatan yang disediakan, tanpa kebenaran bertulis oleh kami .
Tajuk-tajuk yang digunakan di dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau selainnya menyentuh Terma ini.

SEKSYEN 3 - KETEPATAN, KESELAMATAN DAN KEHIDUPAN MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini adalah tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak perlu digunapakai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya maklumat. Mana-mana pergantungan ke atas bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah yang tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak semasa dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kita tidak mempunyai obligasi untuk mengemas kini mana-mana maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.

SEKSYEN 4 - PERUBAHAN KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Kami mempunyai hak pada bila-bila masa untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungan daripadanya) tanpa notis pada bila-bila masa.
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penamatan Perkhidmatan.

SEKSYEN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)

Produk atau perkhidmatan yang tertentu mungkin boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui laman web ini. Produk-produk atau perkhidmatan mungkin mempunyai kuantiti yang terhad dan tertakluk kepada kembali atau bertukar-tukar sahaja mengikut Polisi Pemulangan kami.
Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat mungkin warna dan imej produk kami yang terdapat di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda warna apa pun akan tepat.
Kami mempunyai hak, tetapi tidak wajib, untuk menghadkan jualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, kawasan geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini secara kes demi kes. Kami berhak untuk menghadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua penerangan produk atau harga produk adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara tunggal kami. Kami berhak untuk memberhentikan mana-mana produk pada bila-bila masa. Mana-mana tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.
Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa apa-apa kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

SEKSYEN 6 - MAKLUMAT BULANAN DAN AKAUN

Kami berhak untuk menolak mana-mana perintah anda meletakkan dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau perintah yang menggunakan bil yang sama dan / atau alamat penghantaran. Sekiranya kita membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami akan cuba untuk memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan / atau alamat / telefon nombor bil yang disediakan pada masa perintah itu dibuat. Kami berhak untuk menghadkan atau melarang perintah bahawa, pada budi bicara mutlak kami, kelihatan diletakkan oleh peniaga, penjual atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan pembelian semasa, lengkap dan tepat dan maklumat akaun untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemaskini dengan segera akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, supaya kita boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

Untuk butiran lanjut, sila semak Dasar Pemulangan kami.

SEKSYEN 7 - ALAT OPTIONAL

Kami boleh menyediakan anda dengan akses kepada peralatan pihak ketiga di mana kita tidak memantau dan tidak mempunyai apa-apa kawalan atau input.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat-alat seperti "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa apa-apa jaminan, representasi atau keadaan apa-apa jenis dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan pilihan alat pihak ketiga.
Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri dan budi bicara dan anda perlu memastikan bahawa anda mengetahui dan bersetuju dengan syarat-syarat di mana alat-alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan (s).
Kami juga mungkin, di masa depan, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri baru melalui laman web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Ciri dan / atau perkhidmatan baru tersebut juga tertakluk kepada TERMA DAN SYARAT ini.

SEKSYEN 8 - PAUTAN PIHAK KETIGA

Kandungan tertentu, produk dan perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan-bahan daripada pihak ketiga.
Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab bagi mana-mana bahan-bahan pihak ketiga atau laman web, atau apa-apa bahan lain, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga.
Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau sebarang transaksi lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak semula dasar dan amalan pihak ketiga dengan teliti dan pastikan anda memahaminya sebelum melakukan sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan atau soalan mengenai produk pihak ketiga harus diarahkan kepada pihak ketiga.

SEKSYEN 9 - KOMENTAR PENGGUNA, MAKLUMBALAS DAN PENYERAHAN LAIN

Jika, atas permintaan kami, anda menghantar hujah khusus tertentu (misalnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan dari kami, anda menghantar idea, cadangan, cadangan, pelan, atau bahan-bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau (secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menyiarkan, mengedar, menterjemah dan menggunakan mana-mana medium apa-apa komen yang anda hantar kepada kami. Kami dan tidak akan berkewajiban (1) untuk mengekalkan sebarang komen dengan yakin; (2) untuk membayar pampasan untuk sebarang komen; atau (3) untuk menjawab sebarang komen.
Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban, memantau, mengedit atau membuang kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, cabul atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau TERMA DAN SYARAT ini .
Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagang, privasi, personaliti atau hak peribadi atau proprietari yang lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan berunsur fitnah atau menyalahi undang-undang sebaliknya, kesat atau lucah, atau mengandungi apa-apa virus komputer atau malware lain yang dalam apa jua cara yang boleh menjejaskan operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain daripada diri sendiri, atau mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal apa-apa komen. Anda bertanggungjawab bagi apa-apa komen yang anda buat dan ketepatan mereka. Kami tidak akan bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab keatas apa-apa komen yang dihantar oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

BAHAGIAN 10 - MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami.

SEKSYEN 11 - KESALAHAN, KESALAHAN DAN KESALAHAN

Kadang-kadang mungkin ada maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan atau ketinggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, menawarkan caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk mengubah atau mengemaskinikan maklumat atau membatalkan tempahan jika apa-apa maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan adalah tepat pada masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu (termasuk selepas anda telah menyerahkan pesanan anda) .
Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali dikehendaki oleh undang-undang. Tiada dinyatakan update atau menyegarkan tarikh digunakan dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, perlu diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan telah diubahsuai atau dikemaskini.

SEKSYEN 12 - PENGGUNAAN YANG DIBENARKAN

Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam TERMA DAN SYARAT, anda dilarang menggunakan laman web atau isinya: (a) untuk tujuan yang tidak sah; (b) untuk meminta orang lain untuk melakukan atau mengambil bahagian dalam tindakan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan setempat internasional atau Inggris; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk melecehkan, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, meremehkan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, usia, asal negara, atau kecacatan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menyebarkan virus atau jenis kod jahat lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpulkan atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) untuk tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau laman web yang berkaitan kerana melanggar penggunaan yang dilarang.

SEKSYEN 13 - PENAFIAN WARANTI; PEMBATASAN LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan anda terhadap perkhidmatan kami tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang boleh diperolehi dari penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.
Anda bersetuju bahawa dari masa ke semasa, kami boleh mengeluarkan perkhidmatan bagi tempoh yang tidak ditentukan masa atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda secara jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk digunakan, perkhidmatan itu adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang disampaikan kepada anda melalui perkhidmatan adalah (kecuali dinyatakan dengan jelas oleh kami) yang disediakan 'sebagaimana adanya' dan 'yang tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa apa-apa representasi, waranti atau syarat apa-apa jenis, tersirat, termasuk semua waranti tersirat atau kondisi kebolehdagangan, kualitas yang dapat diperdagangkan, kebugaran untuk tujuan tertentu, ketahanan, hak, dan pelanggaran.
Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau sebarang langsung, tidak langsung, bersampingan, hukuman, khas, atau mana-mana pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, apa-apa kerosakan akibat apa-apa, termasuk, tanpa batasan keuntungan yang hilang, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos gantian, atau apa-apa ganti rugi yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti yang ketat atau sebaliknya penggunaan mana-mana perkhidmatan atau apa-apa produk yang diperolehi menggunakan perkhidmatan ini, atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk menggunakan perkhidmatan atau apa-apa produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesalahan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat daripada penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan itu, walaupun jika disarankan kemungkinannya. Kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa sedemikian, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

SEKSYEN 14 - PENGERUSI

Anda bersetuju untuk mengganti rugi, membela dan tidak membahayakan kami dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yang munasabah yuran pengacara, yang dibuat oleh pihak ketiga mana-mana kerana atau timbul daripada pelanggaran anda TERMA DAN SYARAT ini atau dokumen yang mereka sertakan dengan rujukan, atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

SEKSYEN 15 - KEBERKESANAN

Sekiranya mana-mana ketentuan TERMA dan SYARAT ini ditentukan sebagai tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut tetap dapat dilaksanakan seluas-luasnya yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dan bahagian yang tidak dapat dikuatkuasakan dianggap terputus dari TERMA DAN SYARAT-SYARAT, penentuan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahan dan keberkesanan ketentuan lain yang masih ada.

SEKSYEN 16 - PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang dilakukan sebelum tarikh penamatan akan terus wujud selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.
TERMA DAN SYARAT ini berkesan kecuali dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menghentikan TERMA DAN SYARAT ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.
Sekiranya dalam penilaian kami, anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan TERMA DAN SYARAT ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab atas semua jumlah yang perlu dibayar hingga dan termasuk tarikh penamatan; dan / atau dengan sewajarnya boleh menolak anda mengakses Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

SEKSYEN 17 - PERJANJIAN TINGGI

Kegagalan kita untuk menggunakan atau menguatkuasakan hak atau peruntukan TERMA dan SYARAT ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.
TERMA DAN SYARAT ini dan sebarang polisi atau peraturan operasi yang diposkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengatur penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan sebarang perjanjian, komunikasi dan cadangan sebelumnya atau sezaman dengannya. , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, versi TERMA DAN SYARAT sebelumnya).
Sebarang kekaburan dalam penafsiran TERMA DAN SYARAT ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubal.

SEKSYEN 18 - UNDANG-UNDANG NOMBOR

TERMA DAN SYARAT ini dan sebarang perjanjian berasingan di mana kami memberikan anda Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang UK.

SEKSYEN 19 - PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT

Anda boleh menyemak TERMA DAN SYARAT versi terkini pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian TERMA DAN SYARAT ini dengan menghantar kemas kini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyampaian sebarang perubahan pada TERMA DAN SYARAT ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

展开 更多
Selamat datang ke laman web rasmi WOWOW FAUCET

loading ...

Pilih mata wang anda
USDDolar Amerika Syarikat (AS)
EUR Euro

Dalam Troli

X

Sejarah Penyemakan

X