ការស្វែងរក ស្វែងរកតំបន់បណ្តាញ

លក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

គេហទំព័រនេះដំណើរការដោយក្រុមការងារគេហទំព័រ www.wowowfaucet.com ។ នៅទូទាំងគេហទំព័រពាក្យ“ យើង”“ យើង” និង“ របស់យើង” យោងទៅលើក្រុមការងារគេហទំព័រ www.wowowfaucet.com ។ www.wowowfaucet.com ផ្តល់ជូនគេហទំព័រនេះរួមទាំងព័ត៌មានឧបករណ៍និងសេវាកម្មដែលអាចរកបានពីគេហទំព័រនេះដល់អ្នកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានលក្ខខណ្ឌទទួលយករបស់អ្នកនូវរាល់លក្ខខណ្ឌគោលការណ៍និងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានចែងនៅទីនេះ។

តាមរយៈការទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងនិង / ឬទិញរបស់អ្វីមួយពីយើងអ្នកចូលរួមក្នុង“ សេវាកម្ម” របស់យើងហើយយល់ព្រមគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម (“ លក្ខន្តិកៈនិងលក្ខខណ្ឌ”“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ”) រួមទាំងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀត។ យោងនៅទីនេះនិង / ឬអាចរកបានដោយតំណខ្ពស់។ លក្ខន្តិកៈនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងអស់រួមទាំងអ្នកប្រើដែលមិនកំណត់ដែលជាអ្នកបើកគេហទំព័រអ្នកលក់អតិថិជនអ្នកជំនួញនិង / ឬអ្នកចែកចាយមាតិកា។

សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះមុនពេលចូលមើលឬប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ តាមរយៈការចូលប្រើឬប្រើប្រាស់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេអ្នកមិនអាចចូលមើលគេហទំព័រឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយបានទេ។ ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្តល់ជូនការទទួលយកត្រូវបានកំណត់ចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

លក្ខណៈពិសេសឬឧបករណ៍ថ្មីណាមួយដែលត្រូវបានបន្ថែមទៅហាងបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវអនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌផងដែរ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលឯកសារថ្មីៗនិងលក្ខន្តិកៈបច្ចុប្បន្ននៅពេលណាមួយលើទំព័រនេះ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្លាស់ប្តូរឬផ្លាស់ប្តូរផ្នែកណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដោយការបញ្ចូលព័ត៌មានថ្មីៗនិង / ឬការផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័ររបស់យើង។ វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំព័រនេះឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។ ការបន្តប្រើប្រាស់ឬការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការផ្សាយការផ្លាស់ប្តូរណាមួយបង្កើតបានជាការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

ផ្នែកទី ១ - ល័ក្ខខ័ណ្ឌហាងលក់តាមអ៊ិនធឺរណែត

តាមរយៈការយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ឬគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយឡើយហើយក៏អាចជាការប្រើសេវាកម្មមិនបំពានលើច្បាប់ណាមួយក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក (រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ) ។
អ្នកមិនត្រូវបញ្ជូនដង្កូវឬមេរោគឬកូដនៃធម្មជាតិការបំផ្លិចបំផ្លាញណាមួយឡើយ។
ការរំលោភឬការរំលោភណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌដែលនឹងមានលទ្ធផលក្នុងការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់មួយនៃសេវាកម្មរបស់អ្នក។

ផ្នែកទី ២ - ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅ

យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធសេវាទៅនរណាម្នាក់សម្រាប់ហេតុផលណាមួយនៅពេលណាមួយ។
អ្នកយល់ថាមាតិការបស់អ្នក (មិនរួមបញ្ចូលកាតឥណទាន) អាចត្រូវបានផ្ទេរបានអ៊ិនគ្រីបពាក់ព័ន្ធ (ក) ការបញ្ជូននៅលើបណ្តាញជាច្រើន; និង (ខ) ការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីអនុលោមនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃការតភ្ជាប់បណ្តាញឬឧបករណ៍។ កាតឥណទានត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបតែងតែក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទេរប្រាក់ជាងបណ្តាញ។
អ្នកយល់ព្រមមិនការផលិត, ស្ទួនចម្លងលក់លក់បន្តឬទាញយកផ្នែកមួយនៃសេវា, ការប្រើប្រាស់សេវាឬចូលដំណើរការទៅសេវាឬការទំនាក់ទំនងនៅលើគេហទំព័រតាមរយៈការដែលសេវាកម្មនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការបញ្ចេញមតិការអនុញ្ញាតបានសរសេរដោយយើង ។
ក្បាលត្រូវបានប្រើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលសម្រាប់ភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមិនត្រូវបានកំណត់ឬបើមិនដូច្នេះទេប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

ផ្នែកទី ៣ - ភាពត្រឹមត្រូវការបំពេញនិងពេលវេលានៃព័ត៌មាន

យើងមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវបើសិនជាបានធ្វើឱ្យមាននៅលើពគេហទំព័រនេះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវពេញលេញឬបច្ចុប្បន្ន។ សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ដំណឹងទូទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនគួរត្រូវបានពឹងផ្អែកលើឬប្រើជាមូលដ្ឋានតែមួយគត់សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយគ្មានការពិគ្រោះប្រភពបឋមត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀត, ពេញលេញជាច្រើនទៀតឬពេលវេលាបន្ថែមទៀតនៃព។ ការពឹងផ្អែកណាមួយនៅលើសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះគឺនៅមានហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
គេហទំព័រនេះអាចមានប្រវត្តិសាស្រ្តមួយចំនួន។ ប្រវត្តិសាស្រ្តចាំបាច់, គឺមិនមែនបច្ចុប្បន្ននិងត្រូវបានផ្ដល់សម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែមាតិកានៃតំបន់បណ្ដាញនេះនៅពេលណាមួយនោះទេប៉ុន្តែយើងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យពណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងទេ។ អ្នកយល់ព្រមថាវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដើម្បីតាមដានការផ្លាស់ប្តូរទៅតំបន់បណ្ដាញរបស់យើង។

ផ្នែកទី ៤ - ការកែប្រែសម្រាប់សេវាកម្មនិងតម្លៃ

តម្លៃសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងគឺជាប្រធានបទត្រូវផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹង។
យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិនៅពេលដើម្បីកែប្រែឬបញ្ឈប់សេវា (ឬផ្នែកឬមាតិកាណាមួយ) ដោយគ្មានការជូនដំណឹងនៅពេលណាមួយណាមួយ។
យើងមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬទៅភាគីទីបីណាមួយសម្រាប់ការកែប្រែណាមួយការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ, ការផ្អាកឬការមិនបន្តនៃសេវានេះ។

ផ្នែកទី ៥ - ផលិតផលរឺសេវាកម្ម (ប្រសិនបើមាន)

ផលិតផលឬសេវាកម្មមួយចំនួនអាចរកបានទាំងស្រុងលើបណ្តាញតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។ ផលិតផលឬសេវាកម្មទាំងនេះអាចមានបរិមាណមានកំណត់និងជាកម្មវត្ថុនៃការវិលត្រឡប់មកវិញឬការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយតែបើយោងតាមការត្រឡប់របស់យើង។
យើងបានខិតខំបង្ហាញឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននូវពណ៌និងរូបភាពនៃផលិតផលរបស់យើងដែលបង្ហាញនៅហាង។ យើងមិនអាចធានាថាការបង្ហាញពណ៌របស់ម៉ូនីទ័រកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកត្រឹមត្រូវទេ។
យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីកំណត់ការលក់ផលិតផលឬសេវារបស់យើងឱ្យទៅបុគ្គលណាមួយ, តំបន់ភូមិសាស្រ្តឬដែនយុត្តាធិការ។ យើងអាចនឹងប្រើសិទ្ធិនេះនៅលើមូលដ្ឋានករណីដោយករណី។ យើងសូមរក្សាសិទ្ធិដើម្បីកំណត់បរិមាណនៃផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដែលយើងផ្តល់ជូននោះ។ គ្រប់ផលិតផលឬតម្លៃផលិតផលកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរនៅគ្រប់ពេលវេលាដោយគ្មានការជូនដំណឹងនៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់យើង។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ផលិតផលណាមួយនៅពេលណាមួយ។ ការផ្តល់ជូនណាមួយសម្រាប់ផលិតផលឬសេវាណាមួយដែលធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័រនេះគឺចាត់ទុកជាមោឃៈដែលជាកន្លែងហាមឃាត់។
យើងមិនធានាថាគុណភាពនៃផលិតផលណាមួយ, សេវាកម្ម, ព, ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតបានទិញឬទទួលដោយលោកអ្នកនឹងជួបការរំពឹងទុករបស់អ្នក, ឬកំហុសណាមួយនៅក្នុងថាសេវានេះនឹងត្រូវបានកែដំរូវ។

ផ្នែកទី ៦ - ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបញ្ចូលព័ត៌មាននិងគណនេយ្យ

យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធបញ្ជាណាមួយដែលអ្នកបានដាក់ជាមួយយើង។ យើងអាចនៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់យើង, កំណត់ការឬបោះបង់បរិមាណទិញក្នុងមនុស្សម្នាក់, ក្នុងមួយគ្រួសារឬក្នុងលំដាប់។ ការកំណត់ទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជាទិញបានដាក់ដោយឬនៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនដូចគ្នានេះដែរ, កាតឥណទានដូចគ្នានិង / ឬការបញ្ជាទិញដែលប្រើវិក័យប័ត្រដូចគ្នានិង / ឬអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅជាមួយឬលុបចោលបញ្ជាយើងអាចប៉ុនប៉ងដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកដោយទាក់ទងអ៊ីម៉ែលនិង / ឬអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្រ / លេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្ដល់នៅពេលដែលការបញ្ជាទិញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ការបញ្ជាទិញដែលមានឬហាមឃាត់ក្នុងការសាលក្រមផ្តាច់មុខរបស់យើងបានលេចឡើងនឹងត្រូវបានដាក់ដោយឈ្មួញលក់ឬចែកចាយនេះ។

អ្នកយល់ព្រមផ្តល់ទិញបច្ចុប្បន្ន, ពេញលេញនិងភាពត្រឹមត្រូវនិងពសម្រាប់ការទិញទាំងអស់បានធ្វើឡើងនៅក្នុងហាងរបស់យើងគណនី។ អ្នកយល់ព្រមឱ្យទាន់សម័យភ្លាមគណនីនិងពផ្សេងទៀតរបស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកនិងលេខកាតឥណទាននិងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់, ដូច្នេះយើងអាចបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដែលជាការចាំបាច់។

សំរាប់ពត៌មានលំអិតបន្ថែមសូមពិនិត្យមើលគោលនយោបាយវិលត្រឡប់របស់យើង។

ផ្នែកទី ៧ - ឧបករណ៍ជម្រើស

យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលដំណើរការទៅឧបករណ៍ភាគីទីបីដែលយើងមិនបានត្រួតពិនិត្យឬមានការគ្រប់គ្រងឬបញ្ចូលណាមួយ។
អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាយើងបានផ្តល់នូវការចូលដំណើរការទៅឧបករណ៍បែបនេះ "ជា" និង "អាចប្រើបានជា" ដោយគ្មានការធានាណាមួយដែលតំណាងឬលក្ខខណ្ឌនៃប្រភេទណាមួយនិងដោយគ្មានការអនុម័តណាមួយ។ យើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់កើតឡើងពីឬទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃឧបករណ៍ភាគីទីបីស្រេចចិត្តនោះទេ។
ការប្រើណាមួយដោយអ្នកនៃឧបករណ៍ស្រេចចិត្តបានផ្តល់ជូនតាមរយៈតំបន់បណ្តាញនេះគឺទាំងស្រុងនៅក្នុងហានិភ័យនិងការសំរេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយអ្នកគួរតែធានាថាអ្នកគឺជាអ្នកស៊ាំជាមួយនិងការអនុម័តនៃពាក្យនៅលើឧបករណ៍ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដែលដោយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធ (s បាន) ។
យើងក៏អាចផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មនិង / ឬលក្ខណៈពិសេសថ្មីៗតាមរយៈគេហទំព័រ (រួមទាំងការចេញផ្សាយឧបករណ៍និងធនធានថ្មីៗ) ។ លក្ខណៈពិសេសនិង / ឬសេវាកម្មថ្មីៗទាំងនេះក៏ត្រូវអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះផងដែរ។

ផ្នែកទី ៨ - បណ្តាញសង្គមទីបី

មាតិកាជាក់លាក់, ផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអាចរកបានតាមរយៈសេវាកម្មរបស់យើងអាចរួមបញ្ចូលសមា្ភារៈពីភាគីទីបី។
តំណភ្ជាប់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័រនេះអាចដឹកនាំអ្នកទៅគេហទំព័រភាគីទីបីដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយើង។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការពិនិត្យឬការវាយតំលៃមាតិកាឬភាពត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនធានាហើយនឹងមិនមានការទទួលខុសណាមួយឬការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការណាមួយសមា្ភារៈភាគីទីបីឬវេបសាយឬសម្រាប់សម្ភារផ្សេងទៀត, ផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយរបស់ភាគីទីបី។
យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬការខូចខាតណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការទិញឬការប្រើប្រាស់ទំនិញសេវាកម្មធនធានមាតិកាឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រភាគីទីបីឡើយ។ សូមពិនិត្យឡើងវិញដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់ភាគីទីបីហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកយល់អំពីវាមុនពេលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយ។ ពាក្យបណ្តឹងការទាមទារការព្រួយបារម្ភឬសំណួរទាក់ទងនឹងផលិតផលរបស់ភាគីទីបីគួរតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅភាគីទីបី។

ផ្នែកទី ៨ - យោបល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់មតិយោបល់និងការដាក់ស្នើផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើតាមការស្នើសុំរបស់យើងអ្នកផ្ញើការបញ្ជូនជាក់លាក់ជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ការប្រលងចូល) ឬដោយគ្មានការស្នើសុំពីយើងអ្នកផ្ញើគំនិតច្នៃប្រឌិតការស្នើសុំសំណើផែនការរឺសម្ភារៈផ្សេងទៀតមិនថាតាមអ៊ិនធរណេតតាមអ៊ីមែលប្រៃសណីយ៍ឬផ្សេងទៀត (ជារួម 'យោបល់') អ្នកយល់ព្រមថាយើងអាចនឹងមិនមានការរឹតត្បិតកែសម្រួលចម្លងបោះពុម្ពផ្សាយចែកចាយបកប្រែនិងបើមិនដូច្នេះទេប្រើមតិយោបល់ណាមួយដែលអ្នកបញ្ជូនមកយើង។ យើងគឺជានិងមិនមានកាតព្វកិច្ច (1) ដើម្បីរក្សាយោបល់ណាមួយនៅក្នុងទំនុកចិត្ត; (២) ទូទាត់សំណងសម្រាប់យោបល់ណាមួយ។ ឬ (៣) ឆ្លើយតបទៅនឹងយោបល់ណាមួយ។
យើងអាចមាន, ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលឬយកមាតិកាដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់យើងគឺខុសច្បាប់, ការវាយលុក, ការគំរាមកំហែង, ការបង្ខូចកេរ្ដិ៍ឈ្មោះ, រូបភាពអាសអាភាស, អាសអាភាសឬបើមិនដូច្នេះទេអាចជំទាស់ឬរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីណាមួយឬល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ។
អ្នកយល់ព្រមថាយោបល់របស់អ្នកនឹងមិនរំលោភលើសិទ្ធិណាមួយនៃភាគីទីបីណាមួយឡើយដោយរួមបញ្ចូលទាំងរក្សាសិទ្ធិយីហោភាពឯកជន, បុគ្គលិកលក្ខណៈឬស្ដាំផ្ទាល់ខ្លួនឬកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត។ លោកអ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថាចម្លើយរបស់អ្នកនឹងមិនមានសម្ភារៈបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬខុសច្បាប់បើមិនដូច្នេះទេការរំលោភបំពានឬអាសគ្រាមឬមានមេរោគកុំព្យូទ័រឬមេរោគដទៃទៀតដែលអាចនៅក្នុងវិធីណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការនៃសេវាឬវេបសាយដែលទាក់ទងណាមួយ។ អ្នកមិនអាចប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលមួយដែលមិនពិត, ធ្វើពុតជាមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតជាងខ្លួនអ្នក, ឬបើមិនដូច្នេះទេឱ្យយើងយល់ច្រឡំឬភាគីទីបីដូចជាប្រភពដើមនៃមតិយោបល់ណាមួយ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះយោបល់ណាមួយដែលអ្នកបានធ្វើនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួន។ យើងទទួលយកការទទួលខុសត្រូវនោះទេហើយសន្មត់ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់មតិយោបល់ណាមួយដែលបានបង្ហោះដោយអ្នកឬភាគីទីបីណាមួយទេ។

ផ្នែកទី ១០ - ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ការដាក់ស្នើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈហាងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

ផ្នែកទី ១១ - កំហុសអសកម្មនិងបេសកកម្ម

ជួនកាលវាអាចនឹងមានពលើគេហទំព័ររបស់យើងឬនៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មដែលមានកំហុសអក្សរមិនត្រឹមត្រូវឬបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបរាប់អំពីផលិតផល, តម្លៃ, ការផ្សព្វផ្សាយ, ការផ្តល់ជូនពិសេស, ការចោទប្រកាន់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលដងឆ្លងកាត់និងភាពអាចរកបាន។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែកំហុសណាមួយមិនត្រឹមត្រូវឬបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់និងការផ្លាស់ប្តូរឬការធ្វើឱ្យទាន់សម័យពឬលុបចោលបញ្ជាប្រសិនបើការណាមួយនៅក្នុងសេវាពឬនៅលើគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធណាមួយមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន (រួមទាំងបន្ទាប់ពីអ្នកបានដាក់ជូនការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក) ។
យើងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យ, កែប្រែឬបញ្ជាក់ពក្នុងការបម្រើឬនៅលើគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធណាមួយរួមទាំងការដោយគ្មានដែនកំណត់, តម្លៃព, លើកលែងតែជាតម្រូវដោយច្បាប់នោះទេ។ ធ្វើឱ្យទាន់សម័យឬគ្មានបានបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទអនុវត្តនៅក្នុងសេវាឬនៅលើគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធណាមួយធ្វើឱ្យស្រស់ដែលគួរតែត្រូវបានយកទៅចង្អុលបង្ហាញថាទាំងអស់នៅក្នុងសេវាពឬនៅលើគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធណាមួយត្រូវបានកែប្រែឬធ្វើឱ្យទាន់សម័យ។

ផ្នែកទី ១២ - ការប្រើប្រាស់ដែលបានហាមឃាត់

បន្ថែមលើការហាមឃាត់ផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌនានាអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬមាតិការបស់វា៖ (ក) សម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ណាមួយ។ (ខ) សុំអោយអ្នកដទៃធ្វើឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ។ (គ) រំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិក្នុងតំបន់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសឬអង់គ្លេស។ (ឃ) រំលោភឬរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃ។ (ង) បៀតបៀនការរំលោភបំពានការជេរប្រមាថការបង្កាច់បង្ខូចការបង្កាច់បង្ខូចការជេរប្រមាថការបំភិតបំភ័យឬការរើសអើងផ្អែកលើយេនឌ័រទំនាស់ផ្លូវភេទសាសនាពូជសាសន៍ពូជសាសន៍អាយុសញ្ជាតិដើមឬពិការភាព (ច) ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានមិនពិតឬបំភាន់។ (ឆ) ផ្ទុកឡើងឬបញ្ជូនមេរោគឬប្រភេទកូដព្យាបាទផ្សេងទៀតដែលនឹងឬអាចត្រូវបានប្រើតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលនឹងជះឥទ្ធិពលដល់មុខងារឬប្រតិបត្តិការរបស់សេវាកម្មឬគេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធគេហទំព័រផ្សេងទៀតឬអ៊ីនធឺណិត។ (ជ) ដើម្បីប្រមូលឬតាមដានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដទៃ។ (i) ចំពោះសារឥតបានការហ្វីលីពភូថ៍លេសសត្វពីងពាងលូនឬកោស។ (ច) សម្រាប់គោលបំណងអាសអាភាសឬអសីលធម៌ ឬ (គ) ដើម្បីជ្រៀតជ្រែកឬចៀសវៀងពីលក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាពរបស់សេវាកម្មឬគេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធគេហទំព័រផ្សេងទៀតឬអ៊ីនធឺណិត។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកឬគេហទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការរំលោភការប្រើប្រាស់ណាមួយដែលត្រូវហាមឃាត់។

ផ្នែកទី ១៣ - ការបដិសេធនៃការធានា; ដែន​កំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ

យើងមិនធានា, តំណាងឬធានាថាប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃសេវារបស់យើងនឹងត្រូវមានការរំខាន, ទាន់ពេលវេលាមានសុវត្ថិភាពឬមិនមានកំហុស។
យើងមិនធានាថាលទ្ធផលដែលអាចទទួលបានពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវឬអាចជឿទុកចិត្តបាន។
អ្នកយល់ព្រមថាពីពេលមួយទៅពេលមួយដែលយើងអាចយកសេវាសម្រាប់រយៈពេលមិនកំណត់ឬបោះបង់ការសេវានេះបាននៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នក។
អ្នកយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់ថាការប្រើប្រាស់របស់អ្នកឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគឺស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យរបស់អ្នក។ សេវាកម្មនិងផលិតផលនិងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនលោកអ្នកតាមរយៈសេវាកម្មគឺ (លើកលែងតែអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ដោយយើង) ដែលបានផ្តល់ជូន“ និង” ដែលអាចរកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកដោយគ្មានការតំណាងការធានាឬលក្ខខណ្ឌណាមួយឡើយទោះបីបង្ហាញឬ បង្កប់ន័យរួមទាំងការធានាឬរាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចបញ្ជាក់បាននៃទំនិញគុណភាពគុណភាពទំនិញភាពមាំមួនសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ភាពស្ថិតស្ថេរចំណងជើងនិងមិនរំលោភបំពាន។
ក្នុងករណីណាក៏ដោយយើងនាយករបស់យើងមន្រ្តីបុគ្គលិកនិយោជិកអ្នកម៉ៅការអ្នកហាត់ការអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរងរបួសការបាត់បង់ការទាមទារឬក៏ដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលដោយចៃដន្យផ្តន្ទាទោសពិសេសឬ ការខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយរួមទាំងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញការសន្សំសន្សំការបាត់ទិន្នន័យទិន្នន័យការជំនួសឬការខូចខាតស្រដៀងគ្នាណាមួយដែលមានមូលដ្ឋានលើកិច្ចសន្យាកំហុស (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វេសប្រហែស) ការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងតឹងរឹងឬបើមិនដូច្នោះទេដែលកើតឡើងពីអ្នក ប្រើសេវាកម្មណាមួយឬផលិតផលណាមួយដែលបានប្រើប្រាស់ដោយប្រើសេវាកម្មនេះឬចំពោះការទាមទារផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬផលិតផលណាមួយដែលរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកំហុសឆ្គងឬការលុបចោលក្នុងខ្លឹមសារណាមួយឬណាមួយ ការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬខ្លឹមសារ (ឬផលិតផល) ណាមួយដែលបានដាក់បញ្ចូលបញ្ជូនឬផ្តល់ឱ្យតាមរយៈសេវាកម្មទោះបីត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពរបស់វាក៏ដោយ។ ដោយហេតុថារដ្ឋឬយុតាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបដិសេធឬកំហិតនៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យឬដោយចៃដន្យនៅក្នុងរដ្ឋឬយុត្តាធិការបែបនេះការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងត្រូវបានកំណត់ទៅតាមវិសាលភាពអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

ផ្នែកទី ១៤ - ការរាប់អាន

អ្នកយល់ព្រមសងជំងឺចិត្តនិងការពារនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងនិងឪពុកម្តាយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដៃគូភ្នាក់ងារមន្រ្តីភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារអ្នកម៉ៅការអ្នកម៉ៅការអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ្នកម៉ៅការបន្តអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកហាត់ការនិងនិយោជិកដោយគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីការទាមទារឬតម្រូវការណាមួយឡើយរួមទាំងសមហេតុផល ថ្លៃឈ្នួលមេធាវីធ្វើឡើងដោយតតិយជនណាមួយដោយសារឬកើតឡើងដោយសារការរំលោភលើលក្ខន្តិកៈនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬឯកសារដែលពួកគេបញ្ចូលដោយយោងឬការរំលោភលើច្បាប់ឬសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី។

ផ្នែកទី ១៥ - ភាពអត់ធ្មត់

ក្នុងករណីដែលបទប្បញ្ញត្តិនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានកំនត់ថាមិនស្របច្បាប់ចាត់ទុកជាមោឃៈឬមិនអាចអនុវត្តបានបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តបានដល់កំរិតពេញលេញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលមានហើយផ្នែកដែលមិនអាចអនុវត្តបានត្រូវចាត់ទុកថាត្រូវបានកាត់ចេញពីល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ លក្ខន្តិកៈការប្តេជ្ញាចិត្តបែបនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនិងភាពអាចអនុវត្តបាននៃបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់ឡើយ។

ផ្នែកទី ១៦ - ការបញ្ឈប់

កាតព្វកិច្ចនិងបំណុលរបស់ភាគីកើតឡើងមុនកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នឹងរស់នៅបានការបញ្ចប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់គោលបំណងទាំងអស់នេះ។
លក្ខន្តិកៈនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែអ្នកនិងពួកយើងបានបញ្ចប់។ អ្នកអាចបញ្ឈប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាមួយដោយជូនដំណឹងដល់យើងថាអ្នកលែងចង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងឬនៅពេលដែលអ្នកឈប់ប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។
ប្រសិនបើនៅក្នុងការសំរេចចិត្តតែមួយរបស់អ្នកអ្នកបរាជ័យឬយើងសង្ស័យថាអ្នកបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយឬការផ្តល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះយើងក៏អាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនហើយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ទឹកប្រាក់ទាំងអស់ និងរួមទាំងកាលបរិច្ឆេទនៃការបញ្ចប់ការងារ និង / ឬអាចបដិសេធអ្នកចូលដំណើរការសេវាកម្មរបស់យើង (ឬផ្នែកណាមួយ) ។

ផ្នែកទី ១៧ - កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម

ការខកខានរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តឬអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយឬការផ្តល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនបង្កើតការលះបង់សិទ្ធិឬការផ្តល់ជូនទាំងនេះទេ។
លក្ខន្តិកៈនិងគោលការណ៍ទាំងនេះនិងគោលការណ៍ឬវិធានប្រតិបត្តិការណាមួយដែលបានបង្ហោះដោយយើងនៅលើគេហទំព័រនេះឬទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការយោគយល់គ្នារវាងអ្នកនិងយើងហើយគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកជំនួសរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងពីមុនការទំនាក់ទំនងនិងសំណើណាមួយ។ ទោះជាផ្ទាល់មាត់ឬសរសេររវាងអ្នកនិងពួកយើង (រាប់បញ្ចូលទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកំណែមុននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌ) ។
ភាពមិនច្បាស់ណាមួយនៅក្នុងការបកស្រាយនៃលក្ខន្តិកៈនិងលក្ខន្តិកៈទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានបកស្រាយប្រឆាំងនឹងគណបក្សព្រាងនេះទេ។

ផ្នែកទី ១៨ - ច្បាប់អភិបាលកិច្ច

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកណាមួយដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃចក្រភពអង់គ្លេស។

ផ្នែកទី ១៩ - ការផ្លាស់ប្តូរល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌ

អ្នកអាចពិនិត្យមើលឯកសារថ្មីៗនិងលក្ខន្តិកៈបច្ចុប្បន្ននៅពេលណាមួយនៃទំព័រនេះ។
យើងរក្សាសិទ្ធិតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្លាស់ប្តូរឬផ្លាស់ប្តូរផ្នែកណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដោយប្រកាសបច្ចុប្បន្នភាពនិងផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័ររបស់យើង។ វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់យើងជាទៀងទាត់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ។ ការបន្តប្រើប្រាស់ឬចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងឬសេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រកាសនៃការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

更多
សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័រផ្លូវការរបស់វ៉ូលដូហ្វហ្វក

កំពុងផ្ទុក ...

ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណរបស់អ្នក
USDប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ក្រុមហ៊ុន CAD ដុល្លារកាណាដា

រទេះ

X

ប្រវត្តិរុករក។

X