chwilio Chwilio Safle

Roedd Ystafelloedd Ymolchi a Goleuadau Clyfar Eisoes Yn Boblogaidd Ond Mae COVID Wedi Twf Cyflymu: Grŵp Jaquar

DosbarthiadBlog 9270 0

Roedd Loos a Goleuadau Da eisoes wedi bod yn safonol Fodd bynnag, mae COVID wedi Cyflymu Datblygiad: Grŵp Jaquar

Rydym bellach wedi clywed am fwyta digyswllt. Rydym bellach wedi clywed am ddulliau biometreg digyswllt yn y gweithle. Rydym bellach wedi clywed amrywiaeth o ddatblygiadau ar y ddaear o wybodaeth sy'n lleihau'r angen i fod dynol gysylltu â materion corfforol o'u cwmpas. Materion y bydd eraill wedi cyffwrdd â nhw mor briodol. Os bu agwedd adeiladol ychwanegol efallai o ddatblygiadau'r ychydig fisoedd blaenorol oherwydd bod y byd wedi mynd i'r afael â'r pandemig Coronafirws, mae pob un ohonom mewn gwirionedd yn fwy ymwybodol o'r angen am hylendid, y materion gwirioneddol frawychus sy'n gweld firws ac mae micro-organeb yn llwyddiannus ac am yr angen i leihau peryglon cymaint â phosibl. I'n hunain, ac i bawb o'n cwmpas. Yn y cyswllt hwnnw, mae setliad digyswllt neu ddi-gyffwrdd yn eich cartref preifat ac yn sicr y sefydliadau rydych chi'n mynd iddynt yn troi'n gysylltiedig - yn sylweddol ag offer cartref da ac yn sicr opsiynau glanweithdra.

Ni wnaethoch chi ystyried hynny, a wnaethoch chi? Synhwyrydd cyfrifiadurol faucet wedi'i seilio'n bennaf ar gyfer y basn ymolchi. System fflysio synhwyrydd wedi'i seilio'n bennaf. Sychwyr dwylo a weithredir gan synwyryddion sy'n canfod presenoldeb eich llaw ac yn gweithio gyda chi allan sy'n gorfod pwyso botwm. Opsiynau goleuo da nad ydyn nhw am i berson fynd i mewn i newid neu reolaethau corfforol. Mae'r cwmni Indiaidd Jaquar Group yn gwthio ar y cyd i gyfeiriad opsiynau toiled a goleuo doethach, ac mae'n cyfrif ar y 5 model gweithgynhyrchu yn India ac un yn Ne Korea i anfon y portffolio tai digyswllt yn yr achlysuron hyn pan fydd pobl yn canolbwyntio'n ychwanegol ar osodiadau doethach. yn y tŷ gyda llygad yn sefydlog ar les. Mewn cydadwaith â News18, rhannodd Sandeep Shukla, Pennaeth Hysbysebu a marchnata a Chyfathrebu - Gweithrediadau’r Byd ar Grŵp Jaquar, rai mewnwelediadau i ddewisiadau cleientiaid, sut mae ymwybyddiaeth wedi dyrchafu, y dechnoleg ddi-gyffwrdd y mae Jaquar wedi’i datblygu, ac yn ychwanegol. Detholion wedi'u golygu oddi tano.

Mae yna ymwybyddiaeth uwch o les a diogelwch, ynghyd â'r diogelwch y mae dulliau di-gyffwrdd yn ei gyflwyno. A ydych erioed wedi gweld hynny'n troi'n ystyriaeth siopa am ddetholiadau, pan fydd siopwyr yn chwilio am opsiynau ar gyfer ei eiddo?

Y wers a dderbynnir yn gyffredinol gan y pandemig yw'r angen am hylendid da. Heb os, golchi dwylo cyffredin a thrylwyr yw un o'r dewisiadau mwyaf ar gyfer lleihau datblygiad y firws. Felly, mae ystafell ymolchi glir yn ofyniad sylfaenol ac mae'n bwysig sicrhau bod mannau cyhoeddus sydd â mynediad gormodol yn glir ac yn hylan nawr yn fwy nag erioed. Yn dilyn hynny, gall fod ymwybyddiaeth uwch a thuedd tuag at brynu nwyddau sy'n wynebu neu yn helpu i weithrediad cyffredin a dirwystr diogelwch a hylendid. Maent yn gwybod bod yn rhaid iddynt fod yn wybyddol ychwanegol wrth brynu ar gyfer ei eiddo. Mae hwn wedi tyfu i fod yn ddatblygiad y mae'r siopwyr lle yn chwilio am ddewisiadau ychwanegol, y lle y gellid lleihau'r mater cyswllt hefyd. Hyd yn oed mewn eiddo rydym bellach yn nodweddiadol yn gweld datblygiadau, lle mae ardaloedd ymwelwyr a doiledau a ddefnyddir yn ddiangen yn cael mwy a mwy o nwyddau heb gyffwrdd gan fod angen i siopwyr sicrhau bod y lleoliad y tu mewn i'w cartrefi mor ddiogel ag sy'n ymarferol.

A allwch roi ychydig o wybodaeth inni am y synwyryddion a'r {caledwedd} sy'n cael eu chwarae yn y Cudd-wybodaeth Synhwyraidd trwy'r amrywiol?

Mae gwybodaeth deallusrwydd synhwyrydd Jaquar Group yn helpu bywiogrwydd a gwerthfawrogi effeithiolrwydd. Mae'n canfod ac yn ymateb i fewnbynnau sy'n cyfateb i dyner, cynhesrwydd, symudiad, lleithder a straen o'r lleoliad corfforol. Cefnogir y rhain gan declynnau trydanol, opto-drydanol neu ddigidol sy'n cynnwys deunyddiau digidol penodol sy'n cynorthwyo i benderfynu ar y gweithrediad penodedig ac a ddefnyddir yn unol â'r gofyniad a / neu'r feddalwedd.

Mae ein nwyddau toiled da yn helpu i leihau cyswllt ag arwynebau y mae nifer o bobl yn cyffwrdd â nhw mewn ardaloedd diwydiannol sy'n cyfateb i ganolfannau, tafarndai, meysydd awyr ac ati. Rydym yn darparu dau fath o dapiau digyswllt sy'n arlwyo i'r ystodau 'synhwyrydd' a 'synwyrusrwydd', math o weithrediad sylfaen a gwybodaeth. Mae'r tapiau ôl-ffitio a'r tapiau Pressmatig oes newydd (faucet Piler, faucet Bib a falf a weithredir gan droed gyda phlwg) o'r 'Sensibility' yn amrywio yn syml i'w rhoi i mewn a'u gweithredu ac maent yn cael eu gweithredu gan benelin neu droed.

Maent yn cynorthwyo i gadw 39% o ddŵr trwy ei ddiffodd yn fecanyddol ar ôl 6-8 eiliad o'i ddefnyddio. Tra bo'r tapiau synhwyrydd (Tapiau Synhwyrydd Aquisense a Thapiau Synhwyrydd Sensotronig) yn cael eu gweithredu gan synhwyrydd symud microdon. Yn ogystal, mae ganddyn nhw reoleiddiwr arbed dŵr cymhleth. Gyda chaead cyfrifiadurol, mae'r tapiau synhwyrydd yn galluogi dŵr i symud unwaith y byddwch ei eisiau ac yn cau i ffwrdd cyn gynted ag y byddwch yn symud eich bysedd i ffwrdd, gan arwain at wastraff sero o ddŵr.

A yw'r nwyddau hyn hefyd wedi'u hanelu at ostwng y defnydd a bod yn amgylcheddol ddymunol hefyd?

O'r math o ffitiadau twb i'r gosodiadau heulwen nid yw'r dyluniad yn gorwedd yn unig ar y dyluniad ond hefyd berfformiad a chynaliadwyedd. Mae'r holl nwyddau, ni waeth y cafeat di-gyffwrdd, wedi'u cynllunio a'u datblygu ar egwyddor cynaliadwyedd - opsiynau dŵr neu oleuadau. Gan gadw at ardystiad rhyngwladol o ansawdd uchel, mae gosodiad gweithgynhyrchu Jaquar Group yn ffatri dim gwastraff sy'n ailgylchu 5,00,000 litr o ddŵr ddydd ar ôl dydd a 4,221 tunnell fetrig o bres bob blwyddyn. Mae ei wasanaethau hefyd yn cynhyrchu 6.23 MW o fywiogrwydd voltaig ffotograffig. Mae unrhyw ddŵr sy'n weddill o'r dulliau uchod yn cael ei drin yn ychwanegol fel bod modelau gweithgynhyrchu Jaquar yn aros Modelau Rhyddhau Hylif Hylif.

Mae'r wybodaeth yn ein tapiau Pressmatig a synhwyrydd yn galluogi swm penodol o ddŵr i symud gyda phob person yn cydadweithio. Mae'r mecanwaith hwn yn atal gwastraff dŵr trwy bob defnydd. Maent yn aml yn cael eu rhoi mewn ardaloedd niferus o ymwelwyr ynghyd â chanolfannau, ysbytai, sefydliadau diwydiannol i warchod asedau ychwanegol. Mae'r defnydd o dapiau synhwyrydd yn arbed 59% o ddŵr ac mae defnyddio tapiau Pressmatig yn cadw 39% o'i gymharu â thapiau cyffredin. Mae ein holl nwyddau goleuo da hefyd yn hawdd eu defnyddio, yn addasadwy ar amseryddion ac yn ormodol o ran cadwraeth bywiogrwydd.

Serch hynny, bydd yna lawer o siopwyr a all fod yn bryderus ynghylch buddion lles dulliau di-gyswllt. Beth fyddech chi'n ei egluro iddyn nhw?

  Nid yw opsiynau di-gyswllt yn sicrhau crebachu sero o germau, salwch a haint y gellir eu trosglwyddo trwy gyswllt. Mae opsiynau di-gyswllt yn strategaethau ataliol. Mewn eiddo efallai y bydd taflwybr cynnydd bellach trwy ddatblygiadau lle mae nwyddau diheintio yn cael eu defnyddio fwyfwy, ar gyfer arwynebau ac offer cartref sy'n cyfateb i dapiau, switsfyrddau ac ati, y gall nifer o aelodau eu cyffwrdd yn gyffredin yn y adref, i lanweithio a lleihau trosglwyddiad germau. Felly, mae opsiynau di-gyffwrdd nid yn unig yn lleihau potensial trosglwyddo germau ond hefyd yn lleihau maint y tensiwn dan sylw wrth gynnal a glanhau dro ar ôl tro yr holl arwynebau a nwyddau sy'n seiliedig ar gyffwrdd.

Beth am sefydliadau diwydiannol?

O ran lleoliadau defnydd busnes a chyhoeddus, nid yw'r dewis bellach yn sefyll iddynt beidio ag ymgorffori opsiynau di-gyffwrdd, sy'n cyfateb i dapiau Pressmatig oes newydd synhwyrydd ac ôl-ffitio, falfiau fflysio synhwyrydd cuddio, sychwyr dwylo synhwyrydd, sebon glanhau cyfrifiadurol. peiriannau dosbarthu a goleuadau da a weithredir gan synhwyrydd. Mae'r system nid yn unig yn helpu i dyfu'r ystodau hylendid, ond mae hefyd yn arbed dŵr a bywiogrwydd.

Rhowch wybod i ni ychydig yn ychwanegol am dechnoleg y tu ôl i'r opsiynau goleuo ac ystafell ymolchi rhad ac am ddim cyswllt?

Erbyn hyn mae gennym ddau fath o dapiau di-gyffwrdd sy'n darparu ar gyfer yr ystodau 'synhwyrydd' neu 'synhwyrol', yn unol â'r math o weithrediad a gwybodaeth. Mae ein tapiau synhwyrydd digyswllt yn cael eu gweithredu gan synhwyrydd symud microdon. Maent yn sicrhau hirhoedledd gormodol, y symudiad a'r tymheredd gorau posibl, ac mae ganddynt reoleiddiwr arbed dŵr cymhleth. Gyda chaead cyfrifiadurol, mae'r tapiau synhwyrydd yn galluogi dŵr i symud unwaith y byddwch ei eisiau ac yn cau i ffwrdd cyn gynted ag y byddwch yn symud eich bysedd i ffwrdd, gan arwain at wastraff sero o ddŵr. Mae toiled Jaquar BIDSPA yn cael ei reoli o bell ac mae'n rhoi cryn dipyn o opsiynau ynghyd â thymheredd symud sedd a dŵr y gellir ei addasu, golau nos, sychwr aer a deodorizer. Mae Dosbarthwr sebon Glanhau Awtomataidd Jaquar yn cael ei weithredu gan synhwyrydd ac yn dod gyda LED sy'n fflachio pan fydd yn rhaid newid y batris. Mae ein sychwyr dwylo gwybodus synhwyrydd yn hwyluso canfod dwylo cyfrifiadurol tra bod chwythu aer o bob un o'r fentiau wyneb. Maent yn symlach i weithredu a chynorthwyo bysedd llaith sych yn gyflymach, gan gadw bywiogrwydd, gan eu gwneud yn ddefnyddiol ar gyfer parthau nifer uchel o ymwelwyr sy'n cyfateb i feysydd awyr, tafarndai a lleoedd bwyta, a doiledau ysbyty.

Mae gan ein hopsiynau goleuo da gan Jaquar Lighting ddewisiadau fel y Delight Good, Strella Good, ac ychwanegol. Mae'r nwyddau hyn yn defnyddio synwyryddion microdon sy'n cyflawni synwyryddion PIR yn iawn na allant gyflawni hyn tuag at raniadau tenau a rhaniadau gwydr.

Yn benodol, o ran opsiynau Goleuadau Jaquar, a oes cystadleuwyr o ddulliau goleuo da y gellir eu prisio'n weddol resymol hefyd, gweithio gydag apiau ffôn clyfar a hyd yn oed gyfarwyddiadau llais gydag Amazon Alexa neu Google Dwelling?

Yn sicr, efallai y bydd cystadleuwyr o ganlyniad i ddulliau goleuo da yn disgyn yn sgwâr o fewn y portffolio yr ydym yn gweithredu ynddo. Serch hynny, mae siopwyr sy'n adnabod ac yn defnyddio Jaquar yn ymwybodol o'r gwahaniaeth mewn ansawdd uchel a chyflenwad cynnyrch Goleuadau Jaquar vis-à- vis rhai nwyddau goleuo eraill a allai fod yn hygyrch am werth enwol.

Oni fyddai'r rhain yn setiau DIY haws i gwsmeriaid hefyd?

Er ei fod yn haws ei osod, byddai'r setiau DIY felly am gyfnod byr yn unig. Mae ein hystodau goleuo da yn darparu portffolio delfrydol y gellir ei archwilio dro ar ôl tro yn ein gwasanaethau gweithgynhyrchu i wynebu nifer o ddigwyddiadau, ynghyd â sut nad ydynt wedi'u cyfyngu i sefyllfaoedd tymheredd a hinsawdd, er mwyn sicrhau eu bod yn effeithlon, yn cael eu gwarchod ac yn gadarn. Efallai y bydd y setup DIY yn mynd am y setup presennol, fodd bynnag, gyda gwybodaeth wedi'i huwchraddio yn dod i'r farchnad efallai na fydd gan y cynnyrch DIY presennol y gallu i wella / addasu i'r radd honno. Serch hynny, mae cyflenwr ateb goleuadau da dibynadwy y profir yn dda yn rhoi nwyddau sydd wedi'u cynllunio i addasu ac uwch ei hun.

Pa mor fuan ydyn ni'n gweld yr addasiad hwn yn digwydd?

Mae siopwyr yn chwilio nwyddau sy'n ddiddorol yn esthetig ond yn ymarferol. Dylai eu dewisiadau ar gyfer nwyddau tŷ sgwrsio â'r thema a'u cymeriad. Dylai adlewyrchu eu mynegiant unigryw. Er bod un neu ddau o ddatblygiadau o amgylch nwyddau toiled da wedi bod ar y gweill ers yn gynharach na COVID-19, gwelsom fod cyflymiad ar y fynedfa honno. Mae cleientiaid, ar hyn o bryd, yn dymuno llywio'r holl ddarnau ar radd breifat trwy apiau a gwybodaeth ar gyfer ymgysylltu rhyngddynt eu hunain ac offer cartref, gan leihau cyswllt corfforol rhwng dyn a pheiriant.

WWW.WOWOWFAUCET.COM

Blaenorol :: nesaf:
Cliciwch i ganslo ateb
  展开 更多
  Croeso i wefan swyddogol WOWOW FAUCET

  llwytho ...

  Dewiswch eich arian cyfred
  doler yr UDADoler yr Unol Daleithiau
  EUR Ewro

  Cart

  X

  Yn Pori Hanes

  X